Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Długiem

Kalendarium

Aktualności

Uczniowie klas trzecich wybrali się na wycieczkę w Tatry. W pierwszym dniu wędrowliśmy szlakiem na Halę Gąsienicową i dalej do Czarnego Stawu Gąsienicowego. Przewodnik pokazywał nam ...

Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych " Miejsce na mapie"  Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku zorganizował konkurs przeznaczony dla uczniów ...

Rekrutacja do kl. I

REGULAMIN POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GIMNAZJUM W DŁUGIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Zasady rekrutacji:

1.Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:

• z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, wyznaczonym przez organ prowadzący;

•   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych spoza obwodu gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 2.Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na które składają się kryteria

W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.   

kryterium

maksymalna liczba punktów

uwagi

sprawdzian szóstoklasisty

40

1pkt ze sprawdzianu = 1pkt

konkursy kuratoryjne
(inne niż laureat konkursu przedmiotowego)

8

Kryterium dotyczy: 
­ laureatów konkursów tematycznych 
i interdyscyplinarnych – 8 pkt, 
­ finalistów konkursów przedmiotowych – 6 pkt, 
­ finalistów konkursów tematycznych, 
interdyscyplinarnych – 4 pkt. 

język polski

6

 ocena*1 
bdb = 5 pkt 
db = 4 pkt 
dst = 3 pkt 
dop = 2 pkt 
 

matematyka

6

 jw.

historia i społeczeństwo

6

jw. 

przyroda

6

 jw.

język obcy

6

 jw.

zachowanie

8

 wzorowe = 8 pkt.
bardzo dobre = 6pkt 
dobre = 4 pkt. 
poprawne = 2 pkt.
nieodpowiednie, naganne = 0 pkt. 

świadectwo z wyróżnieniem

4

 

Konkursy artystyczne, sportowe, i inne

6

4 pkt. za powiatowe; 6pkt. za wojewódzkie i wyższe
Osiągnięcia punktowane wyłącznie, jeżeli zostały umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły.

wolontariat

4

 

 

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

1)      sieroty, osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych

2)      kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

3)      kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie

 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
 


 Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy m.in.: 

  •  przeprowadzenie postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie dokumentów i w terminach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz określonych kryteriów zawartych w statucie szkoły 
  • ustalenie listy zakwalifikowanych do gimnazjum 
  •  podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, 

4.Rodzice uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły są zobowiązani zapewnić dowóz uczniów do szkoły. 

5.Rodzice uczniów zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:

•          zgłoszenie (uczniowie z obwodu) lub wniosek (uczniowie spoza obwodu) o przyjęcie ucznia do szkoły w terminie od 01.03.2016  do  31.03.2016 r. (pliki do pobrania poniżej)

•          świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w terminie od 24.06.2016  do 28.06. 2016 r. do godz. 14.00

•          zaświadczenie z wynikiem sprawdzianu zewnętrznego w terminie od 24.06.2016  do 28.06. 2016 r. do godz. 14.00

·                    1 zdjęcie podpisane (nazwisko, data urodzenia, adres)

 6.Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum do 1 lipca  2016 r. do godz. 14:00